Khó cho Honda, Yamaha chuyến này

Có thể nói X5 ra đường gái đá đèn rấc lak kăng, nhưng Buye ra đường ai cũng khen ngợi. Khó cho Honda, Yamaha chuyến này 😋Dzũ dzó.