Bên trong động cơ xe điện có gì

Vành chứa các cặp từ

Lõi đồng

2 phần nắp động cơ