Khi Wuling HongGuang Mini EV lên bodykit và đồ chơi…